Documentació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres (les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen).

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats

 • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció. 


 • Proximitat del domicili de l'alumne/a o, si escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant. 

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

 • Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres. 

 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. 


 • Germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen (el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies). 

 • S'entén que l'alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. 


 • Pares, mares o tutors legals que treballen al centre

 • S'entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies. 


 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. 

 • Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. 

 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 


 • Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.         Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

 
 
       Moltes gràcies,
 

       Laura Fernández Ramírez
                  Direcció
 

Vincles d'interès


També et pot interessar...

Recomanacions i preguntes freqüents sobre el Coronavirus

Enllarç gencat. Informació sobre el Coronavirus

llegir més »

Calendari 19-20

Calendari 2019-2020 Inici de les classes 12 setembre 12-13 de setembre entrada progressiva de P-3 Finalització de les classes 19 de jun...

llegir més »

Ajornades dates de preinscripció

Ajornades dates de preinscripció

S'ajornen les dates per la preinscripció del nou curs 20/21. Us mantindrem informats a mesura que hi hagin noves informacions oficials.    ...

llegir més »