08:30h. - 13:00h

15:00h. - 17:30h

Lluís Castells, 20

08830 Sant Boi de Llobregat

936 400 318

vedrunasantboi@vedruna.cat

Política de privadesa

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta Fundació Vedruna Catalunya Educació – Vedruna Sant Boi les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ (“Fundació”) amb N.I.F. G66914607.

Les dades de contacte de la Fundació són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)

 • Telèfon: 933 027 979

 • Correu electrònic: info@vedrunasantboi.cat

La Fundació disposa d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD), que és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades.

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatprotecciodades@vedrunasantboi.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per la Fundació seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Dur a terme la matriculació de l’alumne en els centres educatius vinculats a la Fundació i la gestió acadèmica del mateix durant la seva estada al centre així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l’alumne.

 • Informar i gestionar les activitats organitzades pel centre educatiu.

 • Incorporar les dades relatives a la imatge personal de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat

 • Donar resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.

 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web.

La Fundació conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de VDF és la següent:

 • Obligació legal: el tractament de les dades acadèmiques es basa en el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Addicionalment, també tenen aquesta consideració aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.

 • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats o els seus representants legals en el moment de realitzar la matriculació de l’alumne, a través del formulari de contacte de la pàgina web, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat entre altres que hi pugui haver. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

Destinataris de les dades

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d’Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l’acord internacional de Privacy Shield.

Fora d’aquests supòsits, les dades no es cediran a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat o el seu representant legal. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.

Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a la Fundació en la seva condició de encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.

Drets de l’usuari

Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si la Fundació està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa la Fundació.

 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a la Fundació que rectifiqui o completi les dades personals de l’interessat que siguin inexactes o incompletes.

 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de la Fundació.

 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas la Fundació únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a la Fundació en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

 1. A través del següent apartat de la pàgina web: https://vedrunacatalunya.cat/drets-arco/

 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a delegatprotecciodades@vedrunasantboi.cat

 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal al Delegat de Protecció de Dades a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona).

Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat) si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament.

Protecció de les dades personals

La Fundació ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website